Kyselina benzoová, p.a. 100g

0,90

Kyselina benzoová, p.a. 100g

Katalógové číslo: Daffer-189010 Kategórií:

Popis

Kyselina benzoová sa používa v školách na hodinách chémie, na pokusy v laboratóriách. sumárny vzorec: C7H6O2 hmotnosť: 100 g Výstražné upozornenia: H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí. H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Bezpečnostné upozornenia: P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Back to Top
Facebook
Verified by MonsterInsights